Felhasználói szabályzat

A hirdetésfeladás legfontosabb tudnivalói (jogi csűrés-csavarás nélkül)
 • A Szerszámpiac oldalon elsősorban szerszámok, gépek és alapanyagok hirdetését tesszük lehetővé
 • A hirdetések feladása mindenki számára ingyenes
 • Egy termékről csak egy hirdetés adható fel. Ha ugyanazt a terméket újra meg szeretné hirdetni, akkor a korábban feladott hirdetését mindenképpen törölje.
 • A hirdetéseket a megfelelő kategóriában kell feladni. Moderátoraink folyamatosan ellenőrzik a feladott hirdetéseket, és amennyiben egy hirdetés kategóriáját hibásnak találják, áthelyezhetik a hirdetést a megfelelő kategóriába.
 • Ha bármi kérdése, észrevétele lenne, kérjük keresse ügyfélszolgálatunkat 8.00 és 16.00 óra között munkanapokon.
  Email: info@szerszampiac.hu
  Telefon: +36 20 3 777 222

Részletek és a teljes szabályzat pedig itt olvasható:

Általános szerződési feltételek

A Szerszámpiac felhasználói szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a RacingNet Webmester Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Szerszámpiac online apróhirdetési oldalon (továbbiakban: Szerszámpiac) elérhető online hirdetési és egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://szerszampiac.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://szerszampiac.hu/aszf

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés iktatásra kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltatói adatok

A szolgáltató neve
RacingNet Webmester Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye
4025 Debrecen, Hal köz 3/A 2/4
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe
info@szerszampiac.hu
Cégjegyzékszáma
09 09 015631
Adószáma
12945771-2-09
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Adatvédelmi nyilvántartási száma
216853/2013/N
A szerződés nyelve
magyar

Definíciók

Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 3.§ szakaszának d) pontja szerinti reklám, illetve bármely más, reklámnak nem minősülő tájékoztatás, a weboldalak felületein elhelyezett bármely anyag, PR-cikk, vagy az adatbázisból kikereshető bármely apróhirdetés.

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakat függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem. Jelen ÁSZF értelmezésében valamennyi Hirdető egyben Felhasználónak is minősül.

Hirdető: olyan Felhasználó, akinek érdekében a Szolgáltató Hirdetést tesz közzé, illetve aki a saját érdekében Hirdetés közzétételét megrendeli.

ÁSZF hatálya és módosíthatóság

Jelen ÁSZF a weboldalak használata, valamint a Szolgáltató reklámtevékenységének, és reklámtevékenységnek nem minősülő egyéb szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket.

A jelen ÁSZF hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF 2013. július hó 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az ÁSZF vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött szolgáltatási jogviszonyokra is, akként, hogy a Hirdetők a jelen ÁSZF rendelkezéseit az egyes hirdetési szolgáltatások megrendelésével, illetve azok meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Hirdetők előzetes értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Ügyfelek részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik. A Hirdetőknek nem minősülő Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. A Hirdetők a Hirdetés megjelentetésével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek szerződést Szolgáltatóval – elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A visszakereshetőség érdekében a Szolgáltató az ÁSZF valamennyi korábban hatályban lévő verzióját archiválja.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Általános rendelkezések

Felhasználó számára a Szolgáltató a hirdetés feltöltése előtt önálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók elérhető:

 • a feltöltött hirdetés aktiválásáról az Üzemeltető által küldött e-mailben megadott aktiváló felületre való belépéssel, vagy
 • a Felhasználó által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító e-mail és jelszó megadásával.

A felhasználói fiók törlésével a jelen Felhasználási Feltételekben szabályozott jogviszony megszűnik.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel. A szerződés létrejöttét a hirdetési adatok és az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják, melyek ennek igazolására Szolgáltató adatbázisában archiválja és megőrzi.

A Szerszámpiacon tilos olyan termékek/szolgáltatások hirdetése, amelyek forgalmazása jogszabályba ütközik. Ilyen termék/szolgáltatás, többek között lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék; hamis, vagy hamisított termék; hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék; olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait; szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére; az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál; kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica; pornográf tartalom vagy szolgáltatás.

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldalak, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Az egyes Partnercsomagokban elérhető Tömeges hirdetésfeltöltés szolgáltatás igénybe vétele esetén Szolgáltató törekszik Megrendelő adatforrásának naponta történő feltöltésére. Kivételt képeznek ez alól azok az adatforrások, melyekben az új elemek, a módosítások és törlések száma együttvéve több, mint 5.000 hirdetést érint. Ilyen esetben Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Tömeges hirdetésfeltöltés lefutásának gyakoriságát korlátozza.

Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a hirdetés keretében feltöltött fényképek tekintetében Szolgáltatót korlátozás nélküli felhasználási jog (többszörözés, terjesztés, nyilvánossághoz közvetítés) illeti. Fenti rendelkezés azonban nem gátolja Felhasználó szerzői és vagyoni jogainak gyakorlását. Tilos a weboldalakon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalakról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

Tekintettel arra, hogy a weboldalak tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat – amennyiben hatályos törvények eltérően nem rendelkeznek – a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalak tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a weboldalak hivatkoznak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyért, amelyre a hirdetők által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben, és a folyamatban lévő szolgáltatás díja is teljes mértékben megilleti.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, a Szolgáltató éves 99,5%-os rendelkezésre állási vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

A hirdetés feltételei

A Szerszámpiac lehetővé teszi (használt és új) szerszámok, gépek, alkatrészek, és minden ezzel a témakörrel kapcsolatos termékek hirdetéseinek megjelenítését.

A Szerszámpiacon minden felhasználó ingyenesen hirdethet.

A hirdetni kívánt terméknek, szolgáltatásnak meg kell felelnie, illetve beilleszthetőnek kell lennie a Szerszámpiac kategóriáiba. A hirdetésnek tartalmaznia kell egy rövid leírást a hirdetett termékről vagy szolgáltatásról, azt részletesen be kell mutatnia, a hirdetés szövegének kifejezetten erről kell szólnia. Egy hirdetés csak egy terméket vagy szolgáltatást tartalmazhat. Kivételt képeznek ez alól azok az esetek, amikor Felhasználó több terméket közösen, egy csomagként egy adott áron hirdet, vagy csereként ajánl. Minden más esetben Szolgáltató moderálja a hirdetést, felszólítja felhasználót, hogy a hirdetésben szereplő termékeket, szolgáltatásokat külön hirdesse meg az oldalon.

Tilos másik hirdetési vagy aukciós oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben. Más típusú oldalakra mutató linkeket viszont Felhasználó elhelyezhet a hirdetésben, azoknak azonban a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk.

A Szerszámpiac oldalán csak egyszer szerepelhet egy adott Felhasználó által feltöltött hirdetés. Ha valami okból Felhasználó a termék újra feladásáról dönt, akkor ezen esetben az előző ugyanolyan tartalmú hirdetést Felhasználó köteles törölni. Az oldalon tilos az azonos tartalmú hirdetések többszöri feladása!

Felhasználó a hirdetéshez feltöltött képeket nem manipulálhatja, azokra hirdetést, ábrát vagy egyéb reklámot nem helyezhet el, vagy kiemelésre alkalmas keretet, feliratot nem helyezhet el, illetve ilyen témájú képeket nem publikálhat. Szolgáltató hirdetésekhez feltöltött képekre elhelyezheti a Szerszámpiac logóját, illetve arra vízjelet is tehet.

Amennyiben az oldal üzemeltetője egyes hirdetéseket úgy ítél meg, hogy az nem ingyenes felhasználó kategóriába tartozik, jogában áll a Felhasználó ingyenes hirdetési lehetőségét korlátozni.

Felhasználók csak egyetlen felhasználói fiókkal rendelkezhetnek, feltéve, hogy a Szolgáltató és a Felhasználó között egyedi megállapodások ettől eltérően nem rendelkezik. Ha egy felhasználó bizonyíthatóan csalást követ el (például több email címmel is megpróbál regisztrálni; ingyenesen felhasználó napi 14-nél több hirdetést egyidejűleg bármilyen formában helyez el, stb.) akkor Szolgáltató felszólítja szabályellenes cselekvése befejezésére, amit ha Felhasználó 8 napon belül nem fejez be, akkor adott felhasználói fiókot a Szolgáltató törölheti. Emellett Szolgáltató a szabályellenesen feltöltött hirdetéseket is törölheti.

Felelősségek

A Szerszámpiac működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a Szerszámpiacon közzétett, nem tőle származó hirdetésekkel, felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapoknak a működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

Jogszabályban meghatározott kivételekkel a weboldalon, illetve a Szolgáltató egyéb weboldalain a Hirdető által elhelyezett Hirdetések vagy egyéb anyagok tartalmáért illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Hirdetőt terheli a felelősség. Hirdetésének tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a Hirdető felel. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a Szerszámpiac.hu-n, illetve a Szolgáltató egyéb weboldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Továbbá Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.

A szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, hirdetésért, ideértve a tartalom, hirdetés által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Amennyiben a Szerszámpiacon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett hirdetés jogsértő, és erről a Szolgáltató bármilyen módon tudomást szerez, úgy a Szolgáltató az Ekrtv. alapján jár el, és a jogsértő tartalmat eltávolíthatja a Szerszámpiacról.

A Felhasználók által a Szerszámpiacra feltöltött tartalmat, hirdetést Szolgáltató előzetesen, vagy feltöltést követően, utólag is ellenőrizheti. A feltöltött tartalmat, ha az jogellenes, vagy nem felel meg a jelen szabályzatban meghatározott követelményeknek, eltávolíthatja. Ha egy tartalom, hirdetés a Szolgáltató megítélése szerint nem megfelelő kategóriába került feltöltésre, a Szolgáltató, választása szerint a hirdetést a megfelelőnek ítélt kategóriába helyezheti át, vagy eltávolíthatja.

Amennyiben a Szerszámpiacon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja, hogy a szolgáltató jó hírnevének visszaszerzése érdekében mindent megtesz, amit tőle a Szolgáltató jogosan elvárhat, kér és követel.

Felhasználó köteles a hirdetés tekintetében a hatályos jogszabályokat betartani, az személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sérthet, illetve a nyilvánosságra hozatalához és a közvetítéshez az érintett személyek hozzájárulással, engedélyekkel rendelkezik.

A Hirdető köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tesz közzé olyan Hirdetést, amely a Magyar Köztársaság jogszabályaiba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve az Internet etikai kódexét. A Szolgáltató nem tesz közzé olyan Hirdetéseket sem, amelyek jogellenes tevékenységet tartalmaznak, hirdetnek, illetve amelyek nem valós adatokon alapulnak – legyen az akár a Hirdető, akár a Hirdetés tartalma.

A Hirdető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni, az oldal felületén megváltoztatni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Hirdetőre hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Hirdető feladata.

A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a szerződést. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Hirdetőt a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Hirdető visel. A Hirdető teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Hirdető tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetések elhelyezését, környezetét – ideértve a közvetlenül a Hirdetés mellett elhelyezett egyéb reklámokat is -, sorrendjét a Szolgáltató határozza meg. Más Hirdetés vagy display szolgáltatás hatálya alá tartozó más reklám ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a Hirdető nem kifogásolhatja, igényt a Hirdetés közvetett- vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – reklám tekintetében nem támaszthat.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben olyan tevékenységet folytat, amely a Szolgáltató bevételeinek csökkenését célozza vagy eredményezheti - így különösen a hirdetési díjak kikerülését vagy csökkenését elősegítő szolgáltatást reklámoz vagy végez (pl. hirdetést közvetít), az szerződésszegésnek minősül és a Felhasználó kötbért köteles fizetni a Szolgáltatónak. A kötbér összege 200.000 Ft. Amennyiben a Felhasználó az Interneten, így különösen valamely honlapon ezen tevékenységét reklámozza vagy a Honlappal kapcsolatban közvetített szolgáltatást kíván eladni, a Felek a jogsértést bizonyítottnak tekintik függetlenül attól, hogy a Felhasználó esetleg egyes hirdetéseket jogszerűen helyezett-e el a Honlapon.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az egyéb Felhasználók által a Honlapon megadott e-mail-címekre nem jogosult reklám-, vagy egyéb, a Szolgáltató üzleti érdekeit vagy jó hírnevét sértő üzeneteket küldeni. A Szolgáltató üzleti érdekeit sérti különösen is minden olyan üzenet, amely az e-mail cím nyilvánosságra hozatalának céljától eltér. Amennyiben ezt mégis megteszi és a Szolgáltató által számára akár elektronikus levélben is küldött figyelmeztetés ellenére tovább folytatja, azt a Felek szerződésszegésnek tekintik, és a Felhasználó kötbért köteles a Szolgáltatónak fizetni. A kötbér összege 100.000 Ft. A Szolgáltató jogosult az ilyen üzeneteket saját rendszerében rögzíteni és azt a jogsértés bizonyítására felhasználni.

A Szolgáltatás díjai

Az egyes szolgáltatások mindenkori díjszabását a Szerszámpiac aktuális díjtáblázata tartalmazza, mely itt található.

A díjakat a Felhasználó kizárólag a Szerszámpiac által biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki. A Szerszámpiacon történő fizetési lehetőségekről itt olvashat. A díj fizetéséhez kötött szolgáltatás a sikeres fizetési visszajelzés után a Szolgáltatóhoz történő érkezését követően munkanapokon, legfeljebb 48 órán (2 napon) belül aktiválódik.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat minden év januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának megfelelően (kerekítve) minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.

A Szolgáltató főszabályként számlát bocsát ki szolgáltatásairól, melyet elektronikus úton is elküldhet. A számlamegtekintéséhez szükséges, térítésmentesen beszerezhető szoftver (Adobe Acrobat Reader) beszerzése, illetve a számla kinyomtatása a Hirdető feladata.

A Felhasználó kérheti papír alapú számla kiállítását is, mely kiküldési költségeit Szolgáltató magára vállalja. Papír alapú számla igénylésekor Felhasználónak a számla kiállításához és kiküldéséhez szükséges információkat Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.

A Felhasználó által megfizetett díjat a Szolgáltató nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása a Szerszámpiacnak felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek.

Amennyiben Hirdető az egyedi szerződésben meghatározott Szolgáltatási Díjat a szerződés felmondása után sem fizeti meg, Szolgáltató fizetési meghagyásos eljárást indít, melynek költségét köteles Hirdető megfizetni. A fizetési meghagyásos eljárás utáni esetleges további eljárások költségét Hirdető viseli.

Szolgáltatás megtagadása

Amennyiben a Hirdető a rendelkezésére bocsátott hirdetési felületeken a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül az Szerszámpiac.hu vagy más weboldalai számára konkurens vagy a Szolgáltató üzleti érdekeit egyéb módon sértő Hirdetést jelenít meg a Szolgáltató jogosult a Hirdetés eltávolítására a Hirdető előzetes értesítése nélkül.

A Szolgáltató nem teszi közzé, illetve jogosult eltávolítani az olyan Hirdetéseket, amelyek félrevezető módon azt a látszatot keltik, hogy a Hirdetéssel reklámozott terméket, vagy szolgáltatást a Szolgáltató támogatja.

A Szolgáltató a Szolgáltatást abban az esetben is megtagadhatja, ha az technikai okokból nem teljesíthető, vagy a jelen ÁSZF bármely pontját sérti. A már közzétett és az ÁSZF rendelkezéseibe ütköző Hirdetések megjelenését a Szolgáltató felfüggeszti.

Amennyiben a Hirdető ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult újabb Szolgáltatás nyújtását megtagadni, illetve a Hirdetés megjelenítését felfüggeszteni.

A Szolgáltatás megtagadásával egyidejűleg a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Hirdető valamennyi szerződését, azzal, hogy a teljesítés jelen pont szerinti megtagadása esetén a Szolgáltatót semmilyen kártérítési vagy szavatossági kötelezettség nem terheli.

Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást az Egyedi Szerződés megszüntetése nélkül egyoldalúan, részlegesen vagy teljesen felfüggeszteni abban az esetben is, ha Hirdető olyan magatartást tanúsít, amely a jelen ÁSZF különös rendelkezései szerint egyébként azonnali hatályú felmondásra is okot adna.

A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése vagy a szerződés Szolgáltató általi felmondása nem mentesíti Hirdetőt a megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt, illetve a felfüggesztés időpontja előtt és/vagy alatt már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól. Ilyen esetekben Szolgáltató a már teljesített szolgáltatásokat a Szolgáltató hirdetési rendszerének, valamint az esetlegesen megkötött szerződés szellemének megfelelő díjszabás szerint jogosult kiszámlázni.

Szerzői Jogok

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Szerszámpiac.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Miután a Szerszámpiac.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a Szerszámpiac.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A Szerszámpiac.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

Tilos továbbá a Szerszámpiac.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Szerszámpiac.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

A Szerszámpiac.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

Adatvédelem

A Szerszámpiac adatkezelési tájékoztatója elérhető innen: http://szerszampiac.hu/adatvedelem

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve az Egyedi Szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és a Hirdető vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Hirdető és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.

Kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatosan az alábbi elérhetőségen tudnak minket keresni: email: info@szerszampiac.hu

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

Szerződés létrejötte és hatálya

A Hirdető a Szerszámpiac.hu szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Hirdető az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást aktiválta.

A szolgáltatások aktiválásáról, azaz a Hirdetési Szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus levelet küld a Hirdető részére.

A Hirdető tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus regisztrációs űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a Hirdetési Szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Hirdető köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.

Felek jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató vállalja, hogy a Hirdető részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Hirdető a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

Szolgáltatások aktiválásához előfizetési díjhoz kötött szolgáltatások esetén az előfizetési díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. A Szolgáltató vállalja, hogy az előfizetési díj beérkezését követően szolgáltatása a Hirdető részére 2 (két) munkanapon belül elérhető és működőképes.

Hirdető a szolgáltatásért a Szolgáltatónak a mindenkori aktuális díjszabásában foglalt Szolgáltatási Díjat köteles megfizetni. A Szolgáltatások Díja minden esetben előre fizetendő.

A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplő vevővel.

Számlatartozás miatt bevezetett korlátozások esetén a szolgáltatást Szolgáltató abban az esetben is teljesítettnek tekinti, ha a tartozás miatti korlátozás következtében egyes szolgáltatások a befizetés megérkeztéig nem elérhetők.

Díjfizetési késedelem esetén a Szolgáltató a Ptk. szerinti késedelmi kamat kétszeresét jogosult a Hirdetőtől követelni. A Szolgáltatási Díj befizetésének 30 (harminc) napot meghaladó elmaradása esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást megszüntetni a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Szolgáltatás megtagadása

A Szolgáltató a jelen ÁSZF általános részének rendelkezésein kívül fenntartja a hirdetések törlésének, valamint a szerződés felmondásának jogát az alábbi esetekben:

 • a netikett szabályaival vagy jó erkölcsbe ütköző hirdetés
 • duplikált hirdetés (egyazon terméknek azonos kategórián belüli, ugyanazon hirdető által történő többszöri feladása)
 • a hirdetés vagy tartalom nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésére, kijátszására alkalmas
 • a notórius szabálysértéseket elkövető Hirdetők esetében

Debrecen, 2013. augusztus 26.